Executive officers

Fiscal Year 2014 and 2015  
Advisor Yoshihiro ABE(Professor Emeritus at Nagoya Institute of Technology)
  Takao UMEGAKI(Professor Emeritus at Tokyo Metropolitan University)
 

Mitsutomo TSUHAKO(Kobe Pharmaceutical University)

Hideki MONMA(HOSEI University)

 

Makoto WATANABE(CHUBU University)

       
Emeritus chairman Takafumi KANAZAWA(Professor Emeritus at Tokyo Metropolitan University)
       
Director      
Chairman Kazumichi YANAGISAWA    
Vice Chairman Kiyoshi ITATANI    
Vice Chairman Nobuyuki MATSUDA    
Kimihiro YAMASHITA Koichi KAJIWARA Mamoru AIZAWA Toshinori Okura
Takahiro KAWAI Hirokazu NAKAYAMA Takeshi TOYAMA Shigeru SUGIYAMA
Toshiyuki AKAZAWA Hiroyuki NARIAI Kiyoshi KANAMURA Kazuaki HASHIMOTO
Masahiro HIRANO      
Office TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY, DEPERTMENT OF CIVIL & ENVIROMENTAL ENGINEERING
       
       
Councilor    
Koji IOKU Kenichi IMAEDA Chikara OTSUKI Toshihiro KASUGA
Keiichi KATAYAMA Kazuhiko KANDORI Genichiro KURA Tomoki SAITO
Makoto SAKURAI Tsugio SATO Kyoichi ISHIGAKI Hidekazu TANAKA
Akiko NAGAI Harumitsu NISHIKAWA Junichi HAMAGAMI Hideshi MAKI
Michihiro MIYAKE Yoshiyuki YOKOGAWA